fbpx

Konference 2023

Konference Velehrad 2023

Jak z krize podnikajícího křesťana

27. května v 8 hodin ve Stojanově gymnáziu na Velehradě

Pozvání na konferenci přijali

Luisa Karczubová - Martin Gebauer - Tomáš Březina - Denisa Zlevská - Jiří Jemelka - Josef Dvořáček - Jana palacká - Mário Tomášik - Lubomír Klieštik - Julie Kamanová - Aleš Vala  a další

 

Srdečně Vás zveme na konferenci křesťanského sdružení Kompas. Čekají Vás zajímavé přednášky, rozhovory a workshopy. Konference je zaměřena na ožehavá témata současného osobního i pracovního života. Budeme se zabývat krizovým managementem. Probereme otázku firemního rozpočtu a plánování. Neopomeneme vztahové a osobní krize jak z pohledu víry, tak z pohledu psychologie. Tradiční součástí konferece jsou chvály, které nás budou provázet celý den, svědectvíAnděl Páněpřímluvyzpověď a v závěru konference pak společná mše svatá Konference je určena pro celou rodinu. Zatím co Vy se budete vzdělávat, Vaše děti bude čekat zajímavý program v podobě her, skákacích hradů a podle zájmu exkurze do Archeologického skanzenu nebo Živé vody. 

 

Během konference Vás čeká výborný oběd a celodenní občerstvení. Vaše děti dostanou zdravé svačinky a oběd, pitný režim bude zajištěn.

Neziskové sdružení Kompas si vzalo za cíl sdružovat a vzdělávat všechny křesťanské živnostníky, obchodníky a malé firmy. Rodinné vstupné na konferenci činí 2000 Kč. Víme, že ne všichni si mohou vstupné dovolit a proto je vstupné dobrovolné. Velmi bychom ocenili kdyby ti, jenž si mohou vstupné dovolit, jej zakoupili v plné výši a ti, jenž nemohou, aby přispěli částkou podle vlastního svědomí a možností. Vybraná částka ze vstupného nám pomůže pokrýt náklady na konání konference, která je tu pro Vás! 

⇓ Odkaz na koupi online vstupenky ⇓

JAK Z KRIZE PODNIKAJÍCÍHO KŘESŤANA | Darujme.cz

PROSÍME VŠECHNY ZÁJEMCE O VYPLNĚNÍ PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE!

Po přihlášení obdržíte přesný rozpis konference a pokyny na Vámi zvolený e-mail.

 

Chci se konference zúčastnit

  TĚŠÍME SE NA VÁS!
Váš Kompas

 

 

 


 

 


Přihlásit se na konferenci

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

  1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s., se sídlem v Olomouci, Holická 170/47, PSČ 779 00, IČ: 067 25 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl L, vložka 16431. („Správce“).

  1. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo, jména a příjmení dalších přihlašovaných osob.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

  • marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5. Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

  • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

  1. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese jiri.jemelka@jip-pf.cz.

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Otázky rádi zodpovíme na info@krestanskypodnikatel.cz.

Těšíme se na Vás!

Váš Kompas

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.
Souhlasím s Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100