Čl. 1.
Název a sídlo

1) Název spolku je: „KOMPAS Křesťanský podnikatel, z. s.“ (dále jen „spolek“).
2) Sídlo spolku je: Holická 47, 779 00 Olomouc

Čl. 2
Účel a činnost spolku

1) Spolek tvoří společenství podnikajících křesťanů katolíků, kteří ve svém životě a ve své činnosti usilují o napodobování vzoru Ježíše Krista a naplňování evangelia. Spolek je otevřený i všem obchodníkům, manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří naslouchají textům evangelií a chtějí v jejich světle formovat své svědomí.

2) Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy svých členů:

a) modlitbou.
b) budováním osobních vztahů.
c) poskytováním vzájemné duchovní i duševní podpory.
d) sdílením zkušeností a znalostí.
e) čtením znamení doby a reagováním na něj v duchu evangelia.
f) zasazováním se o misijní činnost, evangelizaci, laickou pastorační činnost a formaci členů v souladu s dokumenty II. vatikánského koncilu, zejména pastorální konstituci o církvi Gaudium et spes a dekrety o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem, o ekumenismu Unitatis redintegratio a o misijní činnosti církve Ad gentes.

3) Do hlavní činnosti spolku patří pořádání akcí pro členy i nečleny. Spolek tedy bude připravovat např. neformální setkání, duchovní cvičení, odborné semináře, konference či společné poutě. Dále bude spolek publikovat na svém webu: články, rozhovory, multimediální obsah ad.

4) K podpoře hlavní činnosti může spolek vyvíjet dále činnosti vedlejší.

5) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. 3
Vznik a zánik členství

1) Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové.
2) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
3) Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas členské schůze spolku.
4) Členská schůze spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
5) O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky.
6) Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.
7) Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena či zánikem spolku.
8) Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů

1) Právem člena je:

a) podílet se na činnosti spolku.
b) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání.
c) volit a být volen do orgánů spolku, pokud je plně svéprávný.
d) kdykoli ze spolku vystoupit.

2) Povinností člena je:

a) dodržovat stanovy spolku.
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku.
c) platit roční členský příspěvek ve výši 2500 Kč (slovy dva tisíce pět set) převodem na účet spolku se splatností do 31. ledna daného roku.
d) svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen.
e) respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

Čl. 5
Orgány spolku

1) Členská schůze

a) skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů spolku.
b) volí a odvolává ze svého středu Předsedu.
c) je svolávána Předsedou nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena spolku.
d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání.
e) vydává a schvaluje vnitřní předpisy.
f) mění stanovy.
g) rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku.
h) projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku.
i) schvaluje roční plán výdajů.
j) schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
k) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku.
l) rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda.
m) je schopna usnášení, je-li přítomna třetina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.
n) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze souladu s odst. 1 bod m, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
o) volí Místopředsedu.
p) není-li schopná usnášení, svolá ji Předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín náhradního zasedání členské schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání Členské schůze je vždy usnášeníschopné. Rozhoduje se prostou většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
q) Jednání Členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je podepsán Předsedou anebo Místopředsedou.
r) Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do týdne od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze, a to tak, aby se konala nejpozději do čtyř týdnů od doručení žádosti. Nesvolá-li Předseda zasedání členské schůze, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
s) Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.

2) Předseda

a) je statutárním orgánem spolku,.
b) řídí se zákony ČR, stanovami spolku, interními směrnicemi spolku a rozhodnutími členské schůze.
c) jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku. Pro platnost zatížení spolku půjčkami a bankovními úvěry v souhrnu vyššími než 100 tisíc Kč se vyžaduje souhlas členské schůze. Pro platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 50 tisíc Kč z účtu či pokladny spolku je vyžadováno schválení místopředsedou spolku.
d) je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkce Předsedy je předat místopředsedovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolku, o čemž se vyhotoví písemný zápis.
e) jeho předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do funkce.
f) jeho funkční období je 5 let.
g) činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek.
h) Předsedovi přísluší:

I. navrhovat vnitřní předpisy spolku,
II. spravovat majetek spolku.
III. Svolává a vede členskou schůzi nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců,
IV. podává členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření,

i) Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období.
j) Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

3) Místopředseda

a) zastupuje předsedu spolku v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. Po odstoupení, odvolání, úmrtí, či zániku mandátu Předsedy je statutárním orgánem spolku.
b) koordinuje činnost spolku.
c) v případě, že Předseda nesvolá nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců členskou schůzi, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena spolku, je místopředseda povinen tuto schůzi svolat a to do 6 měsíců od uplynutí dvanácti měsíců od poslední členské schůze.
d) jeho funkční období je 5 let.

Čl. 6
Hospodaření spolku

Spolek získává prostředky ke své činnosti sloužící k rozvoji činnosti spolku a naplňování jeho cílů:

a) z členských příspěvků
b) ze sponzorských darů a příspěvků fyzických a právnických osob.
c) z odkazů, dědictví a dalších zdrojů.

Čl. 7
Zánik spolku

1) Spolek zaniká:

a) rozhodnutím členské schůze.
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze.
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

2) Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty třemi čtvrtinami hlasů členské schůze.
3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.
4) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
5) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

 

V Olomouci dne 14. 12. 2017.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).