Ekonomika společenství X.

V seriálu věnovanému hnutí Ekonomika společenství dnes uzavřeme téma jeho směrnic pro vedení podniku. Je jich celkem sedm a dělí se podle barev duhy od červené po fialovou. Té je věnovaná problematika komunikace.

Komunikace patří mezi často zdůrazňovaná témata. Možná proto, že v ní velmi často selháváme. Fialová barva navíc zdůrazňuje, aby komunikace v podnicích byla vždy otevřená a upřímná. Zní to jednoznačně, ale v realitě vidíme za otevřeností a upřímností široké spektrum přístupů ke komunikaci. Jak to vidí naši hosté?

Hovoříme s podnikatelem Petrem Láskou a manažerem Tomášem Seppem.

V příštím pokračování uzavřeme náš seriál věnovaný ekonomice společenství. Řeč bude o praktickém fungování Ekonomiky společenství v Česku a o novém rozvíjejícím se projektu tohoto hnutí: prorocké ekonomii.

play buttonEKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ X.

Music by Scott Holmes.

Celý text fialové směrnice:

Komunikace

Pod­ni­ka­telé, kteří přijímají ES, ne­u­stále pra­cují pro­to, aby vy­tvořili prostředí otevřené a upřímné ko­mu­ni­ka­ce, které pod­po­ru­je výměnu myšle­nek a in­for­mací me­zi všemi úrovněmi od­povědnos­ti. Za tímto účelem si osvo­jují vhodné nástro­je pe­ri­o­dického bi­lan­cování, ať už uv­nitř fir­my, ne­bo vzhle­dem k vnějšímu prostředí (např. „so­ciální bi­lan­ci“), nástro­je, které na fak­tech uka­zují spo­lečen­skou hod­no­tu, vy­tvořenou různými sub­jek­ty za­in­te­re­so­vanými na pod­ni­kových ak­ti­vitách.

Ne­e­xis­tu­je spo­lečen­ství bez ko­mu­ni­ka­ce. Pod­ni­ky kon­ci­po­vané pod­le ES chtějí rozvíjet eko­no­mické vzájemně užitečné a pro­duk­tivní vzta­hy a používají nej­mo­dernější ko­mu­ni­kační prostřed­ky pro­to, aby se me­zi se­bou spo­ji­li na úrov­ni místní ne­bo me­zinárodní.

Pod­ni­ka­telé, kteří jsou stou­pen­ci ES, si uvědo­mují kul­turní a po­li­tic­kou hod­no­tu, kte­rou úspěch to­ho­to spo­lečného pro­jek­tu může přinést a pro­to me­zi se­bou udržují, na místní a me­zinárodní úrov­ni, stále živého du­cha vzájemné pod­po­ry a so­li­da­ri­ty. Vy­tvářejí síť se všemi lid­mi dobré vůle, kteří chtějí upřímně přispívat k to­mu, aby svět byl více spra­ved­livý, bra­tr­ský a sjed­no­cený.

Poslechněte si také předchozí díly:

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ I.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ II.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ III.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ IV.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ V.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VI.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VII.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VIII.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ IX.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).