Ekonomika společenství IX.

V devátém pokračování rozhovorů o Ekonomice společenství se zaměříme na předposlední indigovou směrnici, která řeší otázku formace, vzdělávání a moudrosti.

Hned v první myšlence přichází tato směrnice s odvážnou výzvou, aby všichni členové v podniku byli otevření ke svobodnému sdílení vlastních talentů, myšlenek a způsobilosti. Díky tomu totiž porostou jak kolegové, tak podnik sám.

Znít to šlechetně, ale takové sdílení může nést i komplikace. Nebo ne?

Našimi hosty jsou členové ekonomiky společenství, podnikatel Petr Láska a nově manažer Tomáš Sepp.

play buttonEKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ IX.

Music by Scott Holmes.

Celý text indigové směrnice:

Formace, vzdělávání, moudrost

Pod­nik me­zi svými čle­ny pod­po­ru­je na­sto­lení at­mosféry vzájemné důvěry ve které je přiro­zené dávat svo­bodně k dis­po­zi­ci vlastní ta­len­ty, myšlen­ky a způso­bi­los­ti ve pro­spěch pro­fesního růstu ko­legů a pro roz­voj pod­ni­ku.

První ško­lou for­ma­ce je vždy pod­ni­kové spo­lečen­ství v je­ho různých vztazích. Kromě to­ho, ve­dení sta­noví kritéria výběru per­sonálu a plánování pro­fesního roz­vo­je vhodných pra­covníků, kteří na­po­mo­hou ta­ko­vou at­mosféru na­sto­lit. Pod­nik po­sky­tu­je příležitost pro ne­u­stálou ak­tu­a­li­za­ci zna­lostí a stu­dia, upřed­nostňuje for­ma­ci od­bor­nou a for­ma­ci ke kul­tuře spo­lečen­ství svého per­sonálu, se zvláštní po­zor­ností k mladým li­dem uv­nitř i vně fir­my.

A ko­nečně, pod­ni­ka­tel a pra­covníci ES rozvíjejí svo­ji lid­skost a své zájmy uv­nitř i vně pod­ni­ku se zvláštní po­zor­ností k roz­vo­ji kul­tu­ry a eko­no­mického myšlení, a pro­to se účas­tní ško­lení a se­tkání, aby by­li stále více schop­ni obhájit svou pod­ni­ko­vou a kul­turní vi­zi

Poslechněte si také předchozí díly:

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ I.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ II.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ III.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ IV.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ V.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VI.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VII.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VIII.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).