Ekonomika společenství VIII.

Řešíte krásu svého pracovního prostředí a harmonii mezi svými zaměstnanci? Ekonomika společenství tomu věnuje jednu (modrou) směrnici pro vedení podniku.

Krásné a harmonické mají být podniky především díky své čistotě a pořádku. Podnikatelé by si měli dát záležet i na některých vylepšeních, které i podpoří umělecky a estetický dojem. Ale pozor, bez přehnaného luxusu. Jak se s tím vypořádávají naší hosté podnikatel Petr Láska a manažer Jakub Jurásek? Poslechněte s v osmém pokračování rozhovorů o Ekonomice společenství.

play buttonEKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VIII.

Music by Scott Holmes.

Celý text modré směrnice:

Harmonie v pracovním prostředí

Krása a har­mo­nie pra­covního prostředí jsou první vi­zit­kou pod­ni­ku ES, pro­tože spo­lečen­ství je také krása, bez přehnaného lu­xu­su, ale v střídmos­ti. Prostředí je výra­zem har­mo­nie vztahů, je součástí pod­ni­kových vztahů. Hy­gi­e­na, čis­to­ta, pořádek, jsou součástí kul­tu­ry ES, aby je­jich har­mo­nie na­sto­li­la po­ho­du pra­covníků, vlastníků, zákazníků, do­da­va­telů a návštěvníků.

Pro­to je třeba za­jis­tit do­držování bez­pečnos­tních před­pisů, potřeb­nou ven­ti­la­ci, přípust­nou úro­veň hlu­ku, přiměřené osvětlení a všech­no to, co usnadňuje kva­li­tu vnitřních a vnějších vztahů fir­my. O rozměr es­te­ti­ky, umění a krásy je třeba pečovat též teh­dy, když pod­nik vstu­pu­je, přímo ne­bo nepřímo, do kon­tak­tu s chu­do­bou, ne­boť si uvědo­mu­je, že prvním způso­bem péče o každou for­mu ne­do­stat­ku je po­zor­nost vůči druhému a právě ten­to es­te­tický rozměr to vy­jadřuje nej­lepším způso­bem.

Poslechněte si také předchozí díly:

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ I.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ II.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ III.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ IV.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ V.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VI.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ VII.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).