fbpx

Ekonomika společenství V.

V seriálu zaměřeném na hodnoty hnutí Ekonomika společenství se dostáváme k oranžové směrnici, která se zaměřuje na vztahy s vnějšími subjekty.

Řeč bude tedy o vztahu se zákazníky, do­da­va­te­li, in­ves­to­ry, občan­skou spo­lečností a dalšími subjekty. Možná si řeknete, že jsme právě tyto vztahy řešili u červené barvy. TO odpovídá záměru, s jakým Ekonomika společenství směrnice pro řízení podniku vytvářela. Červená barva je ze všech nejdůležitější a nejobsáhlejší. Zároveň otevírá i dílčí témata. Oranžová směrnice tedy naši problematiku uvádí do větší hloubky.

O Ekonomice společenství hovoříme s podnikatelem Petrem Láskou a manažerem Jakubem Juráskem.

play buttonEKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ V.

Music by Scott Holmes.

V dalším pokračování se zaměříme na třetí směrnici, která má žlutou barvu, a do hloubky řeší význam spirituality a etiky.

Celý text oranžové směrnice:

Vztah se zákazníky, do­da­va­te­li, in­ves­to­ry, občan­skou spo­lečností a vnějšími sub­jek­ty

Čle­nové pod­ni­ku se za­va­zují bu­do­vat a po­si­lo­vat pro­fe­si­onálně dobré a otevřené vzta­hy se zákazníky, do­da­va­te­li a občan­skou spo­lečností v místě kde působí. Ochra­nu a zlepšování svého prostředí po­ciťují ja­ko in­te­grální součást vlastního po­slání.

Pod­nik se chová legálním a občan­ským způso­bem ke kon­ku­rentům, do­da­va­telům, zákazníkům, občan­ské spo­lečnos­ti a veřejné správě. Ty­to sub­jek­ty po­važuje za základní part­ne­ry pro do­sažení obecného dob­ra. Kromě to­ho pod­ni­ka­tel a pra­covníci pod­ni­ku ES pro­pa­gují du­cha a po­sel­ství ES tím, že před­sta­vují své myšlen­ky a zkušenos­ti na kon­gre­sech, se­minářích, se­tkáních, pro­tože po­važují za součást svého vlastního „po­volání“ šířit tu­to no­vou eko­no­mic­kou vi­zi.

Ne­spo­ko­jují se s tím, že ES žijí, ale chtějí ji také ukázat a před­sta­vit dalším li­dem, zvláště mladým, které přijímají na ob­dobí for­ma­ce či stáže.

 

Poslechněte si také předchozí díly:

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ I.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ II.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ III.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ IV.

Music by Scott Holmes.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100