fbpx

Ekonomika společenství III.

V rubrice Formace na portálu Křesťanský podnikatel hovoříme o hnutí Ekonomika společenství, které po celém světě formuje podnikatele podle křesťanských zásad. K tomu používá mimo jiné tzv. směrnice pro vedení podniku.

Tyto směrnice dělí Ekonimika společenstvíje do sedmi skupin. V předchozí části jsme začali mluvit o první z nich, červené. Řeč byla o sdílení, které je podle ES velmi důležité. Neméně významná je pro toto hnutí také participace. Jak se ji snaží podnikatelé realizovat? O tom promluví manažer Jakub Jurásek a podnikatel Petr Láska. Rozhovor vede Marek Chvátal.

play buttonEKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ III.

Music by Scott Holmes.

V dalším pokračování budeme naposledy rozebírat červenou směrnice. Zaměříme se na vztah ke konkurenci a formy sdílení zisku.

Celý text červené směrnice:

Podnikatelé, pracovníci a podnik

Pod­ni­ky, které se hlásí k eko­no­mi­ce spo­lečen­ství, vidí „po­slání svého pod­ni­ku“ v tom, že hod­no­ty sdílení a spo­lečen­ství kla­dou za základ vlastní or­ga­ni­za­ce na všech úrovních.

Aby se to­to po­slání re­a­li­zo­va­lo, pod­ni­kové funk­ce a ro­le jsou jasně de­fi­novány a uplatňovány v du­chu služby a od­povědnos­ti. Styl řízení je par­ti­ci­pa­tivní. Cíle pod­ni­ku jsou sdíle­ny a vhodně, transpa­rentním způso­bem, prověřovány s tím, že je kla­de­na mi­mořádná po­zor­nost na kva­li­tu vztahů me­zi všemi za­in­te­re­so­vanými sub­jek­ty (sta­ke­hol­ders). Zvláštní po­zor­nost se rovněž kla­de na spo­lečen­ství s ostatními pod­ni­ka­te­li ES, s re­gi­onální ko­misí a s místními i me­zinárodními aso­ci­a­ce­mi ES.

Když pod­nik vy­tvoří zisk, pod­ni­ka­telé a spo­lečníci se za­va­zují, že se o ten­to zisk rozdělí s ohle­dem na ty­pické po­stu­py v různých formách pod­niků a so­ciálních si­tu­acích, ve kterých působí, aby přispěli na ty­to tři stejně důležité cíle:

a) na po­moc osobám, které jsou v si­tu­a­ci potřeby, prostřed­nic­tvím různých fo­rem účas­ti, se záměrem je­jich začlenění do spo­lečnos­ti a do pra­covního pro­ce­su;

b) na roz­voj pod­ni­ku, na je­ho kon­so­li­da­ci a zlepšení kva­li­ty pro­duktů a služeb a především v zemích, kde je ne­do­sta­tek práce, na tvor­bu nových pra­covních míst a ko­nečně, tam, kde je to možné na odměnu pro spo­lečníky;

c) na roz­voj kul­tu­ry sdílení a „dávání“.

V případě, kdy pod­po­ra ES snad ještě není sdíle­na všemi spo­lečníky pod­ni­ku, je záva­zek věno­vat zisk na cíle pro­jek­tu li­mi­tován podílem těch spo­lečníků, kteří ES pod­po­rují.

Poslechněte si také předchozí díly:

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ I.

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ II.

Music by Scott Holmes.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100